مدیر مرکز

دکتر سعید حسام‏‎پور

سمت: مدیر مرکز

تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس:   

دورنگار:  

نشانی الکترونیکی :   shessampour@yahoo.com

نشانی نامه نگاری:

شیراز، چهارراه ادبیات، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، بخش زبان و ادبیات فارسی