پیوندها

سایت‌ها، انجمن‌ها، و مراکز مربوط به ادبیات کودک در ایران

انجمن فرهنگی هنری تصویرگران

انجمن نویسندگان کتاب کودک و نوجوان

ایرانک

شورای کتاب کودک

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کتابک

موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

روتک: پایگاه ارتباط فرهنگی کودک و نوجوان

ششمین دوسالانه تصویرگری تهران

انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان

سایت‌ها، انجمن‌ها و مراکز مربوط به ادبیات کودک در جهان

ACLAR: The Australasian Children's Literature Association for Research

Cambridge/Homerton Research and Teaching Centre for Children's Literature

Canadian Childern's Book Centre: CCBC

Centre for International Research in Childhood: Literature, Culture, Media

The Centre for Research for Young People's Texts and Cultures

Children's Literature Association

International Board on Books for Young People: IBBY

International Research Society for Children's Literature: IRSCL

International Research Centre: Children's Literature, Literacy, and Creativity

National Centre for Research in Children's Literature

Soceity for Children's Book Writers & Illustrators: SCBWI

مجلات ایرانی

مجله‌ی مطالعات ادبیات کودک

پژوهشنامه‌ی ادبیات کودک و نوجوان (دوره‌ی قدیم)

پژوهشنامه‌ی ادبیات کودک و نوجوان (دوره‌ی جدید)

فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان

مجلات غیرایرانی

The Alan Review

Bookbird

Canadian Children's Literature

Children's Literature Association Quarterly

Children's Literature

Children's Literature in Education

International Research in Children's Literature

Jeunesse: Young People, Texts, Cultures

The Journal of Children's Literatuer Studies

Libri&Liberi

The Lion and the Unicorn

The Looking Glass

Papers: Explorations into Children's Literature

The SIGNAL Journal

Write4Children

کتابخانه‌های ادبیات کودک و نوجوان در ایران

کتابخانه‌ی مرکز مطالعات ادبیات کودک

بخش کودک و نوجوان کتابخانه‌ی ملی

کتابخانه‌های ادبیات کودک و نوجوان در جهان

The British Library

The E-books Directory: Children

E-books for Young Readers

International Children's Digital Library

International Youth Library

Library of Congress