مجله

مجله‌ی مطالعات ادبیات کودک

طرح انتشار این مجله از سوی مرکز مطالعات ادبیات کودک به دانشگاه شیراز تقدیم شده و در جلسه‌ی چهارشنبه ششم آذرماه 1387 در هیئت رئیسه‌ی این دانشگاه به تصویب نهایی رسیده است. همچنین مجوز "علمی پژوهشی" مجله‌ی یادشده بر اساس مصوبه‌ی کمیسیون نشریات علمی کشور در تاریخ 1/7/1388 از سوی وزارت علوم و آموزش عالی صادر شده است. بر مبنای این مجوز مجله‌ی مطالعات ادبیات کودک سالی 2 شماره در بهار و پاییز هر سال منتشر می‌شود. نخستین شماره‌ی این مجله در بهار 1389 منتشر شد.

مشخصات مجله

نام مجله: مطالعات ادبیات کودک 

انتشار: هر سال دو شماره (دو فصل‌نامه)

نوع مجله: علمی­ پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز، با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

مدیر مسؤول: دکتر مصطفی سعادت

سردبیر: دکتر کاووس حسن‌لی

در سامانه‌ی مدیریت نشریات علمی دانشگاه شیراز می‌توانید شیوه‌نامه‌ی تدوین مقاله‌ها، فرم اشتراک مجله، مقالات آماده‌ی انتشار، شماره‌ی جاری، و شماره‌های پیشین مجله‌ی مطالعات ادبیات کودک را ببینید

 

 

شماره یازدهم:

شماره دهم:

شماره‏ نهم:

شماره هشتم:

  شماره هفتم:

شماره ششم:

 شماره‌ پنجم:

شماره‌ چهارم:

شماره‌ سوم:

شماره‌ دوم:

شماره‌ی اول: