اعضا

دکتر لاله آتشی استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز

طاهره آدینه پور مترجم و پژوهشگر ادبیات کودک (کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی)

دکتر محبوبه البرزی دانشیار آموزش ابتدایی و پیش دبستانی دانشگاه شیراز

دکتر فریده پورگیو استاد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز (عضو هیئت موسس)

دکتر سعید حسام پور استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز (مدیر مرکز)

دکتر کاووس حسن‌لی استاد زبان‌ و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز (عضو هیئت موسس)

دکتر داوود خزایی دکترای زبان و ادبیات انگلیسی

دکتر مرتضی خسرونژاد استادیار تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز (عضو هیئت موسس)

دکتر فریبا خوشبخت دانشیار آموزش ابتدایی و پیش دبستانی دانشگاه شیراز

دکتر هاجر ستوده دانشیار علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز

دکتر منی‍ژه عبدالهی دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر فاطمه فرنیا دکترای زبان و ادبیات انگلیسی

دکتر فریده یوسفی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز

 

برای مشاهده‌ی .c.v اعضا بر نام آن‌ها کلیک کنید.